Όροι και Προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.better-world.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Η better-world.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να διακόψει την πρόσβαση των χρηστών σε αυτή χωρίς προειδοποίηση, εφόσον διαπιστώσει την παράβαση των όρων καθώς και το δικαίωμα διαγραφής λογαριασμών χωρίς προειδοποίηση, εφόσον διαπιστώσει ότι τα προσωπικά στοιχεία που δημοσιεύει ο χρήστης είναι εσφαλμένα, παραπλανητικά ή προσβλητικά προς τα κοινά ήθη. Οι χρήστες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια, ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψη των στοιχείων τους.
Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα better-world.gr και δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις. Οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση της, εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη της better-world.gr.

ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η better-world.gr περιέχει εσωτερικούς και εξωτερικούς συνδέσμους (links) σε άλλες σελίδες, για το περιεχόμενο των οποίων δεν ευθύνεται. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη σύνδεσή τους με αυτούς τους δικτυακούς τόπους.
Η better-world.gr δεν φέρει ευθύνη για την εγκυρότητα και τη σαφήνεια του περιεχομένου που δημιουργείται από τους ίδιους τους χρήστες μέσω του μηχανισμού των λογαριασμών.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Η πλοήγηση στην better-world.gr και στις υπηρεσίες της προϋποθέτει ότι οι χρήστες διάβασαν προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Σε οποιοδήποτε σημείο της ιστοσελίδας ζητείται η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων και εφόσον αυτή γίνεται, τότε αυτή επέχει τη θέση της υπογραφής του χρήστη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας better-world.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών απεικονίσεων, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της better-world.gr.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα better-world.gr και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με την better-world.gr.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ / ΧΡΗΣΤΗ
Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η αλλοίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας better-world.gr. Οι χρήστες που αντιγράφουν ολόκληρο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας better-world.gr οφείλουν να αναφέρουν με ενεργό σύνδεσμο την πηγή προέλευσης του περιεχομένου.
Επίσης ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας better-world.gr οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης της, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE ( Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET ). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα μας ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.
Σε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών της better-world.gr με τρόπο που αντιβαίνει τους παρόντες όρους της, η better-world.gr διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χωρίς προειδοποίηση του χρήστη από τις υπηρεσίες της.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
Η better-world.gr, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της better-world.gr για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης της ιστοσελίδας.
Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται « ως έχουν », χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η better-world.gr, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.
Η better-world.gr σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη « ιών », είτε πρόκειται για την ιστοσελίδα της, είτε για κάποια άλλη ιστοσελίδα ή παροχέα μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της www.better-world.grκαθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

“ΔΕΣΜΟΙ” (links) ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Η ιστοσελίδα better-world.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω « δεσμών », hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η ιστοσελίδα better-world.gr ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλουν οι χρήστες να απευθύνονται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών της better-world.gr και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ NEWSLETTER
Ο σκοπός της υπηρεσίας του Newsletter (εταιρικού εντύπου) είναι να παρέχει σε όσους χρήστες / επισκέπτες το επιθυμούν, ενημέρωση σε σχέση με τις υπηρεσίες – νέα – σεμινάρια – συνέδρια που προσφέρονται από την better-world.gr και από τους συνεργάτες της. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται αφού προηγουμένως συμπληρωθεί μια σχετική φόρμα με προσωπικά στοιχεία (email) των ενδιαφερομένων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εγγράφονται στους παραλήπτες στοιχείων από Newsletter, χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στη better-world.gr. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ιστοσελίδας better-world.gr η εγγραφή ή όχι στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η διαγραφή κάποιου ενδιαφερόμενου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Η better-world.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο των Σεμιναρίων – Συνεδρίων (Τίτλος, Περιεχόμενο, Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής, Κόστος). Υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που δίνουν στη better-world.gr είναι αποκλειστικά οι εισηγητές ή άλλοι διοργανωτές των Σεμιναρίων – Συνεδρίων που προσφέρουν το Σεμινάριο ή Συνέδριο.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

Εγγραφή σε δωρεάν Webinar ή δωρεάν Σεμινάριο-Ημερίδα:
Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού.
Χρειάζεται να εισάγετε τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να λάβετε τις σχετικές ειδοποιήσεις πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Εισάγοντας τα στοιχεία σας θα λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία με τις εκδηλώσεις και σεμινάρια μας ή ενδιαφέροντα  άρθρα & video των εισηγητών μας.
Μπορείτε να απεγγραφείτε από την λίστα μας ανά πάσα στιγμή.
Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά σύμφωνα με τους κανονισμό του GDPR της Ευρωπαΐκής Ένωσης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Better World.

Εγγραφή σε σεμινάριο με χρηματική αξία συμμετοχής:
Για την κατοχύρωση της εγγραφής σας σε Πιστοποιημένο Πρόγραμμα ή Σεμινάριο χρειάζεται η καταβολή προκαταβολής εντός 3 ημερών από την αίτησή σας.  Κατόπιν, επικοινωνούμε μαζί σας εντός 48 ωρών μέσω email ή SMS.
Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σας έως και 6 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος που διεξάγεται, η προκαταβολή σας επιστρέφεται.
Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σας 3 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος ή σεμιναρίου η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
Ειδικοί όροι ισχύουν σε περίπτωση διεξαγωγής πιστοποιημένων προγραμμάτων ή Συνεδρίων.
Στην περίπτωση ακύρωσης από υπαιτιότητα του διοργανωτή ή του εισηγητή επιστρέφεται στους συμμετέχοντες ακέραιη η προκαταβολή.
Απόδειξη ή Τιμολόγιο υπηρεσιών δίνεται  την πρώτη ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου.
Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας σας προκειμένου να λάβετε τις σχετικές ειδοποιήσεις από εμάς πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Εισάγοντας τα στοιχεία σας συναινείτε να  λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία με τις εκδηλώσεις και σεμινάρια μας ή ενδιαφέροντα άρθρα & video των εισηγητών μας. Μπορείτε να απεγγραφείτε από την λίστα μας ανά πάσα στιγμή πατώντας unsubscribe στο δελτίο ενημέρωσης που λαμβάνετε.
Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά σύμφωνα με τους κανονισμό του GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Better World.