Όταν γενιέται ο άνθρωπος η φύση τον προικίζει με τρία πράγματα,